شماره حساببانک ملت - شعبه ممتاز تک ونک - 5259170066 - به نام محمدعلی اسداللهی

شماره کارتبانک ملت - شعبه ممتاز تک ونک - 6104337910158078 - به نام محمدعلی اسداللهی