تبادل دانش

در این قسمت می توانید دانش خود را با همکاران و طراحان سایت دیگر به اشتراک بگذارید. این دانش شاید حتی یک سوال باشد که برای شما ایجاد شده است. با طرح سوال در این قسمت می توانید به دیگران نیز در موقعیت های مشابه یاری دهید.

تبدیل تاریخ از میلادی به شمسی

سلام به همگی

من کد مربوط به تبدیل تاریخ از میلادی به شمسی رو با vb.net یا c# می خوام اگه کسی داره ممنون می شم برام بفرستینش.

با تشکر

پرسیده شده 1393/11/13
naser9
naser
ویرایش شده 1393/11/13
مدیر ارشد8
مدیر ارشد

1 پاسخ

این پاسخ توسط شخصی که سوال را پرسیده بهترین پاسخ انتخاب شده است.
using System;


namespace vahid
{
/// <summary>
/// clsPesianDate.
/// Converted to VC# by : Vahid_Nasiri@Yahoo.Com
/// </summary>
public class clsPersianDate
{


public clsPersianDate()
{
//
// TODO: Add constructor logic here (chi! bih!)
//
}


/// <summary>
/// GetShamsiDate.
/// Its name is so clear!
/// </summary>
public string GetSystemShamsiDate()
{

int Year = System.DateTime.Now.Year; 
int Month = System.DateTime.Now.Month;
int Day = System.DateTime.Now.Day ;
return GetShamsiDate(Year, Month, Day);

}


/// <summary>
/// GetShamsiDate.
/// Converts the specified date to shamsi.
/// </summary>
public string GetShamsiDate(int	Year,int Month,int Day)
{
int[] A ={0,10, 11, 9, 11, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 9, 9};
int[] B ={0,30, 30, 29, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30};

int	YY;
int MM;
int DD;
string CHm,CHd ;

// Get current Date values
YY = Year - 621;
if ((Year % 4 == 0) && (Month == 3) && (Day < 21)) 
{
A[3]++;
B[3]++;
}
MM = Month + 9;
DD = Day + A[Month];
if (DD > B[Month]) 
{
DD -= B[Month];
MM++;
}
if (MM > 12) 
MM -= 12;

if (MM == 10 && DD > 10) 
YY--;

if (MM == 11 || MM == 12) 
YY--;

if (MM<10) 
CHm = "0" + MM.ToString() ;
else
CHm = MM.ToString() ;

if (DD<10) 
CHd = "0" + DD.ToString() ;
else 
CHd = DD.ToString() ;

return YY.ToString() + '/' + CHm + '/' + CHd;
}

public string systemDayOfWeek()
{
string res="";

switch( System.DateTime.Now.DayOfWeek.ToString() )
{
case "Saturday" :
res = "شنبه";
break;

case "Sunday" :
res = "یک شنبه" ;
break;

case "Monday":
res = "دوشنبه";
break;

case "Tuesday":
res = "سه شنبه";
break;

case "Wednesday":
res = "چهار شنبه";
break;

case "Thursday":
res = "پنج شنبه";
break;

case "Friday":
res = "جمعه" ;
break;
}

return res ;

}

public string systemShamsiDatTime()
{

return 
GetSystemShamsiDate() + " اکنون " +"\n"+
System.DateTime.Now.ToLongTimeString() +"\n"+
System.DateTime.Now.ToLongDateString() + " " +"\n"+
System.DateTime.Now.DayOfWeek + " "+
systemDayOfWeek() ;
}

}
}

 

پاسخ داده شده 1393/11/13 مدیر ارشد 8
مدیر ارشد
ویرایش شده 1393/11/13
مدیر ارشد8
مدیر ارشد

پاسخ شما

برای اینکه بتوانید به این سوال پاسخ دهید شما باید وارد سایت شوید

این سوال را نشانه گذاری می کنم زیرا...
10 آگاه سازی مدیر از نشانه گذاری های باقیمانده

این سوال را حذف می کنم زیرا...
این پاسخ را نشانه گذاری می کنم زیرا...
10 آگاه سازی مدیر از نشانه گذاری های باقیمانده

نشانه گذاری یک پست

شما این پست را نشانه گذاری کرده اید. برای حذف این عمل روی "حذف نشانه گذاری" کلیک نمایید. با این کار تعداد یک عدد از نشانه گذاری های شما کم خواهد شد.

این جواب را حذف می کنم زیرا...