تبادل دانش

در این قسمت می توانید دانش خود را با همکاران و طراحان سایت دیگر به اشتراک بگذارید. این دانش شاید حتی یک سوال باشد که برای شما ایجاد شده است. با طرح سوال در این قسمت می توانید به دیگران نیز در موقعیت های مشابه یاری دهید.

تاریخ شمسی در فرم های ASP.net

سلام دوستان 
من می خواهم در فرم ها و یا در کد های asp تاریخ شمسی داشته باشم چه باید بکنم؟
پرسیده شده 1394/01/07
naser9
naser

1 پاسخ

سلام باید تاریخ ها رو به شمسی تبدیل کنی 

برای این کار می تونی از کد زیر استفاده کنی

<%@Language=VBScript%>
<META http-equiv=CONTENT-TYPE content="text/html; charset=utf-8">
<%
D = Array (20, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 21, 21)
P = Array (11, 12, 10, 12, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 10, 10)
W = Array ("یکشنبه", "دوشنبه", "سه شنبه", "چهارشنبه", "پنجشنبه", "جمعه", "شنبه")
Mon = Array ("فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند")
Dm = Day(Date)
Mm = Month(Date)
Ym = Year(Date)
U = 0 
Rp = 0
If (Ym Mod 4) = 0 Then U = 1
If ((Ym Mod 100) = 0 AND (Ym Mod 400) <> 0) Then U = 0
Ys = Ym - 622
X = Ys - 22
X = X Mod 33
If ((X Mod 4) = 0 AND X <> 32) Then Rp = 1
I = Not(Rp-2) + NOT(U - 2) * 2
X = 0
If (I = 0 AND Mm = 3) Then X = 1
If I = 0 Then I = 3
Ms = (9 + Mm) Mod 13
If Ms < 10 Then Ms = Ms + 1
D1 = D(Mm - 1)
If (I = 1 AND Mm > 2) Then D1 = D1 - 1
If (I = 2 AND Mm < 3) then D1 = D1 - 1
P1 = P(Mm - 1)
If (I = 1 AND Mm > 2) Then P1 = P1 + 1
If (I = 2 AND Mm < 4) Then P1 = P1 + 1
If (Dm > 0 AND Dm <= D1) Then
Ds = P1 + Dm + X - 1
X = 1
Else
Ds = Dm - D1
Ms = Ms + 1
If Ms = 13 Then Ms = 1
X = 2
End If
If ((Mm = 3 AND X = 2) OR Mm > 3) Then Ys = Ys + 1
DateShamsi = W(WeekDay(Date) - 1) & "&" & Ds & "&" & Mon(Ms - 1) & "&" & Ys
%>
<%= DateShamsi %>

 

پاسخ داده شده 1394/01/07 مدیر ارشد 8
مدیر ارشد

پاسخ شما

برای اینکه بتوانید به این سوال پاسخ دهید شما باید وارد سایت شوید

این سوال را نشانه گذاری می کنم زیرا...
10 آگاه سازی مدیر از نشانه گذاری های باقیمانده

این سوال را حذف می کنم زیرا...
این پاسخ را نشانه گذاری می کنم زیرا...
10 آگاه سازی مدیر از نشانه گذاری های باقیمانده

نشانه گذاری یک پست

شما این پست را نشانه گذاری کرده اید. برای حذف این عمل روی "حذف نشانه گذاری" کلیک نمایید. با این کار تعداد یک عدد از نشانه گذاری های شما کم خواهد شد.

این جواب را حذف می کنم زیرا...