طراحی سایت سازمانی تراز سازان

 طراحان سوال های آزمون های استخدامی از یک سو و از سوی دیگر نمره تراز سایر شرکت کنندگان در آزمونهای استخدامی دو رقیب بی بدیل کارجویان و دانشجویان است. مهمترین سوال کارجویان و دانشجویان این است که باتوجه به تعدد منابع درسی چگونه یک مجموعه منسجم جهت قبولی در فرایند جذب شرکتهای معتبر را کنار هم گردآوری کنند که ضمن پوشش مواد امتحانی ،تراز و نمره قبولی را به همراه آورد .

طراحی سایت سازمانی تراز سازان
طراحی سایت سازمانی تراز سازان
طراحی سایت سازمانی تراز سازان
COLOR PALLETE
50% 30% 10% 10%
#ff8500
#58c7f3
#e5f1f5
#22a34a
FONTS STYLE
IranYekan

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z.

ایران یکان

الف · ب · پ · ت · ث · ج · چ . ‌ح · خ · د · ذ · ر · ز . ‌ژ · س . ‌ش · ص · ض · ط · ظ · ع · غ · ف · ق · ک · گ · ل · م · ن · و · ه · ی

Technologies