02188886450

قوانین و ضوابط ایران سایت

در این قسمت تمامی قوانین و ضوابط مربوط به ارایه خدمات در ایران سایت و فعالیت در ایران سایت آمده است

که می بایست تمامی طرفین به آن پایبند باشند