02188886450
 • بررسی و امکان سنجی پروژه

  در این مرحله بنا به درخواست کارفرما، تمامی موارد موردنیاز کارفرما بررسی و امکان سنجی می گردد. دراین مرحله تمامی هزینه هایی که ممکن است پروژه در بر داشته باشد بصورت چک لیست و قابل ویرایش به کارفرما اعلام می شود.

 • 1
 • لینک صفحه درخواست کارشناس

  از این صفحه می توانید مرحله اول پروژه را آغاز نمایید

 • عقد قرارداد

  این مرحله با حضور کارشناس مربوط به امور قراردادها در محل کارفرما یا در محل شرکت انجام می پذیرد

 • 2
 • لینک صفحات قرارداد

  بزودی در این قسمت قرار خواهد گرفت

 • ارسال اطلاعات

  در این مرحله کارفرما می بایست طبق فرمت مشخص شده اطلاعاتی که باید در سایت قرار گیرد را برای قسمت محتوا ارسال کند

 • 3
 • لینک فرمت اطلاعات

  بزودی در این قسمت قرار خواهد گرفت

 • طراحی و ورود محتوای اولیه

  در این مرحله قسمت فنی با همکاری قسمت محتوا طراحی اولیه سایت را به همراه اطلاعات ارسال شده کارفرما برای نمایش عموم قرار می دهند.

 • 4
 • نسخه اولیه بر روی آدرس اینترنتی کارفرما در دسترس قرار گرفته است

 • ارسال نقطه نظرات

  در این مرحله کارفرما می بایست موارد اصلاحی در سایت را به همراه اطلاعات باقیمانده و ارسال نشده برای تیم محتوا ارسال نماید

 • 5
 • لینک فرمت نقطه نظرات

  بزودی در این قسمت قرار خواهد گرفت

 • طراحی و ورود محتوای نهایی

  در این مرحله نواقص و اطلاعات باقیمانده ارسالی کارفرما در سایت درج شده و سایت آماده تحویل می گردد.

 • 6
 • نسخه نهایی بر روی آدرس اینترنتی کارفرما در دسترس قرار گرفته است

 • تحویل و آموزش

  در این مرحله به انتخاب کارفرما در محل شرکت یا محل کار کارفرما مدیریت کامل سایت به همراه نام های کاربری و رمزهای ورود و مدیریت سایت به کارفرما ارایه و آموزش داده می شود.

 • 7
 •  

   

  -